کاملا غیرحضوری


کلیه فرایندها اعم از احراز هویت، پرداخت تمبر مالیاتی، امضا و صدور به صورت کاملا غیر حضوری انجام می شود.

قابلیت دسترسی و استعلام با شناسه واحد


هر سفته و برات دارای یک شناسه واحد است که امکان استعلام آخرین وضعیت آن به صورت برخط وجود دارد.

امنیت و انکارناپذیری (امضای دیجیتال)


کلیه اسناد صادر شده مجهز به امضای دیجیتال است که امنیت و انکار ناپذیری سند را تضمین کرده و کلیه اسناد صادر شده به امضای وزارت اقتصاد و امور دارایی می رسد. قابلیت ارایه و واخواست اسناد از طریق قوه قضاییه امکان پذیر است.

سفته الکترونیک
صدور، ظهرنویسی، ضمانت و تسویه سفته در بستر تجارت الکترونیکی


برات الکترونیک
صدور، قبول یا نکول، ظهرنویسی،ضمانت و تسویه برات در بستر تجارت الکترونیکی


صدور با مبلغ دلخواه

سفته و برات الکترونیکی صادر شده در بستر داماب محدودیتی در مبلغ ندارد و هر سند با مبلغ دلخواه صادر می شود.

Buy now